Dziennik zmian

Wersja: 1.24.2
Data aktualizacji: 5 września 2021
bugfix
Poprawienie błędu związanego z przypisywaniem zadania w wydarzeniu w kalendarzu.
bugfix
Poprawa wyświetlania wartości pól dodatkowych na liście zadań.
bugfix
Poprawka związana z błędnym wyświetlaniem się sekcji kanałów w wersji mobilnej
bugfix
Poprawka związana z błędnym pozycjonowanie listy rozwijanej
bugfix
Poprawki w wyświetlaniu niektórych elementów na mniejszych rozdzielczościach
Wersja: 1.24.1
Data aktualizacji: 16 sierpnia 2021
bugfix
Zduplikowany adres email - stosowna informacja w przypadku wystąpienia tego problemu.
bugfix
Naprawa problemu z brakiem powiadomienia PUSH z czatu.
bugfix
Naprawienie problemu związanego z brakiem widoczności pola dodatkowo w zależności od statusu zadania.
bugfix
Rozwiązanie problemu ze złymi ustawieniami filtrów po przełączeniu projektów.
bugfix
Rozwiązanie problemu z brakiem dostępu do projektu prywatnego z racji przydzielonej roli grupie, do której należy użytkownik.
bugfix
Poprawki w wyszukiwarce w aplikacji mobilnej.
bugfix
Poprawki w tablicy zadań i podzadań związane z wyświeltaniem pojedynczego elementu.
bugfix
Rozszerzenie listy projektów podczas wybierania w uprawnieniach i przepływie pracy zgodnie z rolą i uprawnieniami użytkownika.
bugfix
Wyświetlenie wydarzeń uczestnikom w kalendarzu.
bugfix
Naprawa przycisku do czyszczenia wybranych filtrów w ustawieniach widżetu.
bugfix
Rozwiązanie problemu ze złą godziną podczas dodawania podzadania.
feature
Dodanie domyślnej sekcji "Nieprzypisane" w kanałach.
feature
Edytor tekstu dostępny bezpośrednio po zaznaczeniu tekstu.
feature
Opcja do wyboru pozwalająca wskazać czy w tablicy podzadań po kliknięciu na element będzie otwierać się okno z zadaniem czy podzadaniem.
feature
Możliwość edycji wszystkich postów w kanale przez menadżera kanału.
feature
Dodanie przycisku czyszczącego okno edytora tekstu.
feature
Możliwość duplikowania checklist podczas duplikowania zadania.
feature
Umożliwianie wklejania obrazku do edytora bez dodawania go jako załącznika.
feature
Dodanie sekcji w kanałach.
feature
Sortowanie postów w kanale możliwe do zmiany bezpośrednio w widoku kanału.
feature
Dodanie przycisku do dodania nowego postu na liście postów w kanale.
feature
Dodanie zmiennych w szablonie nazwy zadania: dzień, tydzień, miesiąc, miesiąc słownie, rok.
feature
Uwzględnienie zależności między podzadaniami w momencie korzystania z funkcji "Utwórz szablon na podstawie zadania".
feature
Dodanie opcji "Link do podzadania" podczas generowania raportu.
change
Powiadomienia w formie wyskakującego okna widoczne tylko w aktywnej karcie
change
Skrócenie czasu wyszukiwania projektów i szablonów w oknie dodawania zadania
change
Skrócenie czasu usuwania zadania
change
Zablokowanie opcji dodawania obserwatorów w przypadku braku uprawnień do tej funkcjonalności.
change
Zmiana opcji Przełożony na Przełożony zlecającego na liście do wyboru.
change
Kopiowanie esytmacji czasu pracy w kolejnych cyklach.
change
Nagłówek z datą zawsze widoczny w widoku tygodniowym kalendarza.
Wersja: 1.23.1
Data aktualizacji: 27 czerwca 2021
bugfix
Obsługa okna czatu w przypadku ekranów o dużej rozdzielczości ekranu.
bugfix
Naprawa problemu związanego z odświeżaniem strony w przypadku zmiany kolejności (przesuwania) elementów na liście podzadań.
bugfix
Usunięcie nieaktywnych użytkowników z listy członków projektu
bugfix
Usunięcie nieaktywnych użytkowników z listy podwładnych na profilu użytkownika
bugfix
Poprawa błędu wybierania wykonawcy bezpośrednio z listy podzadań
bugfix
Walidacja formularza podczas dodawania kanału.
bugfix
Poprawa linku w kalendarzu dla wydarzeń powiązanych z podzadaniem
bugfix
Rozwiązanie problemu z okazjonalnym dodawaniem się podwójnych powiadomień dotyczących jednego zdarzenia.
feature
Przycisk do odświeżania widżetu typu "Powiadomienia" umieszczony w nagłówku elementu.
feature
Dodanie opcji "Przełożony zlecającego" do pola "domyślni obserwatorzy" w ustawieniach projektu oraz szablonu zadań.
feature
Kopiowanie ustawień cykliczności jako dodatkowa opcja przy duplikowaniu zadania.
feature
Plan pracy widoczny dla osób należących do grupy będącej wykonawcą jednego z podzadań.
feature
Dodatkowa opcja "Wymagany estymowany czas" w ustawieniach projektu. Pozwala wymusić konieczność podanie estymowanego czasu podczas dodawania podzadań w tym projekcie.
feature
Przycisk pozwalający wyczyszcić wpisany tekst w polu filtrowania podczas korzystania z filtrów.
feature
Dodanie filtru dodatkowego "Zadania cykliczne"
feature
Dodanie filtru "Zadania z cyklu"
feature
Dodanie ikonki zadania cyklicznego do listy zadań w kolumnie "Ikony powiadomień"
feature
Zmiana nazwy data pierwszego wykonania na data następnego wykonania
feature
Dodanie funkcji "Utwórz szablon na podstawie zadania" do zadania
feature
Oznaczenie statusów "Odrzucony" i "Anulowany" na podzadaniu jako rozwiązanych
feature
Powiadomienia powiązane z podzadaniami będą skutkowować automatycznym oznaczaniem jako przeczytane zgodnie z logiką opcji "Zbiorcze odczytywanie powiązanych powiadomień"
feature
Możliwość wyświetlenia zmian w aplikacji po kliknięciu na wersję aplikacji.
feature
Wyświetlenie daty następnego wykonania podczas ustawiania cykliczności.
feature
Dodanie statusu anulowane/odrzucone do podzadań.
feature
Dodanie przycisku "Odśwież" na kalendarzu
feature
Dodanie przycisku "Odśwież" w widgetach
feature
Dodanie możliwości zagnieżdżania wpisów na liście TODO/checklistach
feature
Dodanie możliwości określania liczby wyników w zakładce zarządzania
feature
Możliwość definiowania globalnych ustawień powiadomień dotyczących kanałów.
feature
Dodanie opcji "Zadania domyślnie prywatne" oraz "Domyślni obserwatorzy zadań" na szablonach zadań.
change
Ikona wyróżnienia zadnia jako oddzielna kolumna na liście zadań.
change
Zmniejszenie czasu ważności kalendarza współdzielonego do 10 minut. Wymusza to częstsze odświeżanie kalendarza przez zewnętrznych klientów poczty.
change
Zmiana wyglądu konwersacji w czacie
change
Dodanie możliwości wyróżniania zadań z poziomu listy zadań. Dodatkowo dodano skrót do wyróżniania zadania na widoku szczegółów zadania.
Wersja: 1.22.1
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021
bugfix
Naprawa problemu z wymaganym podwójnym kliknięciem na datę w datepicker/colorpickerze
bugfix
Poprawka opisu w oknie, które umożliwia wpisanie komentarza w przypadku zwracania podzadania
bugfix
Poprawka rozwiązująca problem występujący w wybranych przypadkach dotyczący braku zapisania ustawień dodatkowych
bugfix
Naprawa problemu z brakiem możliwości centrowania informacji o liczbie rozwiązanych podzadań w kolumnie na liście zadań
bugfix
Poprawka z działaniem kalendarzy udostępnionych. Rozwiązuje to problem z importem kalendarzy Fortaska w Fortasku.
bugfix
Poprawa błędu powodującego wyświetlanie się pustego tooltipa po najechaniu na avatar pustego użytkownika (np. brak wykonawcy na podzadaniu)
bugfix
Problem z wyborem daty w sytuacji kliknięcia poza obszar okna po wyborze daty.
bugfix
Naprawienie problemu z automatycznym przekierowaniem do pulpitu po dodaniu zadania.
bugfix
Poprawienie modułu wyboru koloru.
bugfix
Poprawka związana z logami dotyczącymi tagów.
bugfix
Poprawienie problemu z brakiem odświeżania widoku kalendarza po zmianie widoku miesiąc/tydzień/dzień/plan dnia.
feature
Dodanie filtru "Zadania na dzisiaj" oraz "Podzadania na dzisiaj"
feature
Dodanie "id" podzadania wraz z możliwością kopiowania do niego linku
feature
Dodanie "#" do inputa w przypadku wybierania tagów
feature
Dodanie zapamiętywania ustawień filtrów na projekt również w przypadku tablic zadań oraz podzadań
feature
Automatyczne zapisywanie wpisów na liście TODO bez konieczności przejścia do nowej linii.
feature
Możliwość edycji ustawień kalendarza udostępnionego tylko po stronie użytkownika.
feature
Informacja o kolorze kalendarza na liście kalendarzy.
feature
Zapamiętywanie układu kolumn i wybranych filtrów na liście zadań w projekcie.
feature
Dodanie logów związanych z usuwaniem podzadań.
feature
Uwzględnienie czasu estymacji przy wyświetlaniu zadań w kalendarzu.
feature
Możliwość wyszukania użytkownika po nazwie stanowiska na liście użytkowników w zarządzaniu.
feature
Brak możliwości dodawania wydarzeń, których data zakończenia jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
feature
Lista uprawnień użytkownika zgodna z aktualnie włączonymi modułami w usłudze.
change
Ujednolicenie okna z możliwością skomentowania i podania czasu pracy podczas rozwiązywania i zwracania zadania bez podzadań.
change
Opcja wyróżnienia zadania widoczna zawsze przy nazwie zadania.
Wersja: 1.21.1
Data aktualizacji: 13 czerwca 2021
bugfix
Rozwiązanie problemu z nieuwzględnianiem podzadań o statusie "Do przypisania" w filtrze "Do zrobienia".
bugfix
Kalendarz - błędna data wykonania w przypadku zadań bez podzadań.
bugfix
Naprawa problemu z usuwaniem podzadania w przypadku usunięcia go z planu pracy.
bugfix
Wyświetlanie zdarzeń z podzadań w kalendarzu.
bugfix
Poprawienie błędu, który pozwalał importować maksymalnie 15 użytkowników z grupy.
bugfix
Naprawienie problemu związanego z brakiem możliwości wpisania koloru w kontrolce do wyboru koloru.
feature
Widok profilu w oknie modalnym.
feature
Dodanie lazy loading do avatarów.
feature
Wprowadzenie wersjonowania aplikacji.
feature
Dodanie możliwości automatycznego rozmieszczenia widgetów.
feature
Dodanie powiadomienia związanego ze zmianą daty wydarzenia w kalendarzu.
feature
Moduł potwierdzania obecności na spotkaniach zorganizowanych jako wydarzenie w kalendarzu.
feature
Dodanie funkcji "Utwórz spotkanie" w zadaniu.
feature
Dodanie możliwości modyfikacji momentu przypomnienia o wydarzeniu w kalendarzu dla wszystkich członków (wcześniej wybierał to autor).
feature
Dodanie opcji "Domyślne przypomnienie" w ustawieniach dodatkowych użytkownika określające ile minut przed spotkaniem domyślnie ma pojawiać się przypomnienie.
feature
Zapamiętywanie ostatnio wybranego widoku kalendarza.
feature
Zapamiętywanie ostatnio wybranego pulpitu.
feature
Dodanie możliwości powiązania wpisu w kalendarzu z zadaniem.
feature
Dodanie linku do projektu na widoku szczegółów zadania.
feature
Dodanie listy podwładnych użytkowników na widoku profilu.
feature
Zmiana nazwy uprawnienia "Zmiana wykonawcy" na "Zmiana wykonawcy na dowolnego". Dodanie uprawnienia "Zmiana wykonawcy w obrębie grupy", które umożliwia zmianę wykonawcy tylko i wyłącznie w obrębie wybranej grupy (wykonawcy na zadaniu/podzadaniu).
feature
Dodanie możliwości importowania użytkowników z grupy użytkowników w przypadku dodawania przypomnień.
feature
Zmiana w okienku wyboru obserwatorów zadania - umożliwienie dodawania użytkowników z wybranych grup jako obserwatorów.
feature
Dodanie nowych ról w przypadku definiowania uprawnień. Do zadań: Członek grupy, Menedżer grupy, do podzadań menedżer grupy.
feature
Dodanie sortowania listy wykonawców.
feature
Dodanie możliwości wpisywania wielolinijkowych elementów do checklist.
change
Usuwanie/Edycja planów pracy z poziomu listy planów pracy.
change
Zmiana sposoby wyświetlania powiadomień systemowych na pulpicie.
change
Zmiana etykiet filtrów "Do zrobienia" na "Do zrobienia przeze mnie" oraz "Do zrobienia z uwzględnieniem grup" na "Do zrobienia przeze mnie z uwzględnieniem grup".
change
Modyfikacja widoku uczestników wydarzenia w kalendarzu (podział na role).
change
Wymuszenie czcionki aplikacji w komentarzach. Problem w przypadku kopiowania z innych aplikacji, które przenosiły style odpowiedzialne za czcionkę.
change
Zmiana widoku członków projektu (podział na role).
change
Zmiana sposobu wyświetlania aktywności na użytkowniku, do której nie mamy dostępu.
Wersja: 1.17.0
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021
bugfix
Chat - poprawienie problemu z kolejnością najnowszych wpisów na liście.
bugfix
Tablica zadań i podzadań - poprawki w mechanizmie "chwyć i przesuń".
bugfix
Wyłączenie możliwości powiększania na urządzeniach firmy Apple.
feature
Udostępnianie linków do pobrania pliku.
feature
Obsługa HTML w treści komentarzy, opisów, postów.
feature
Cache plików ics w kalendarzu przez 5 minut.
feature
Dodanie informacji o czasie od ostatniej zmiany bieżącego statusu.
feature
Nowe powiadomienie o zmienia autora.
change
Zmiany w aplikacji mobilnej.
change
Dodawanie wpisu w kanale po kliknięciu w menu podręcznym. Formularz wyświetlany jest w oknie modalnym.
Wersja: 1.14.0
Data aktualizacji: 8 marca 2021
bugfix
Poprawki błędów
feature
Moduł kalendarza
feature
Konfiguracja paska bocznego
feature
Informowanie o braku dostępu do zadania przez użytkowników przypisywanych w treści komentarza
feature
Okładka zadań i podzadań
Wersja: 1.9.0
Data aktualizacji: 19 października 2020
feature
Dodanie nowego modułu z kanałami - pozwalającego tworzyć kanały dyskusyjne.
feature
Badanie siły hasła wprowadzanego przez użytkowników i wymuszenie większego stopnia skomplikowania.
feature
Oznaczenie ikonami typów powiadomień.
feature
Dodanie opcji filtrowania powiadomień w widżecie.
feature
Możliwość generowania raportów z wyszczególnieniem dla zadań i podzadań.
change
Poprawa czytelności interfejsu poprzez zmianę koloru menu bocznego na ciemny.
change
Zmiana strony ładowania.
Wersja: 1.8.0
Data aktualizacji: 9 sierpnia 2020
bugfix
Naprawa problemów z etykietami
feature
Zadania cykliczne
Wersja: 1.7.0
Data aktualizacji: 19 lipca 2020
feature
Reakcja na komentarze użytkowników.
feature
Dodawania zadania poprzez e-mail.
feature
Dodawanie komentarza poprzez e-mail.
feature
Wydzielenie funkcjonalności do modułów z opcją włączenia/wyłączenia.
feature
Predefiniowane wykresy. Możliwość utworzenia i zapisania dowolnego wykresu.
feature
Dodawanie elementów na listę TODO poprzez e-mail.
feature
Możliwość zdefiniowania wyglądu bloków w widgecie.
feature
Możliwość zbiorczego oznaczania powiadomień dotyczących jednego zadania.
change
Ujednolicenie filtrów w widgetach.
change
Uproszczenie formularza z dodawaniem zadania.
change
Zmiana wyglądu formularzy.
Wersja: 1.4.2
Data aktualizacji: 11 maja 2020
feature
Możliwość konfiguracji panelu bocznego w szczególach zadania i podzadania
feature
Możliwość edycji danych z poziomu listy zadań
feature
Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna modalnego
feature
Zmiana widoku listy podzadań w szczegółach zadania
Wersja: 1.4.0
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa błędu podczas zapisywania układu kolumn na liście zadań.
bugfix
Problem z usunięciem pogrubienia w edytorze.
feature
Dodanie filtru dodatkowego "Do zrobienia z uwzględnieniem grup".
feature
Opcja zmiany nazwy użytkownika.
change
Zmiana nazw filtrów dodatkowych oraz dodanie informacji szczegółowych do każdej z opcji.
Wersja: 1.3.0
Data aktualizacji: 10 kwietnia 2020
bugfix
Poprawa elementów w widoku mobilnym.
Wersja: 1.2.0
Data aktualizacji: 7 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa problemu z nadpisywaniem filtrów przy korzystaniu z aplikacji w wielu kartach.
bugfix
Synchronizacja listy powiadomień w wielu kartach.
feature
Funkcja "Nie przeszkadzać" umożliwia wyłączenie wyświetlania powiadomień w aplikacji.
feature
Dodano tablicę zadań i podzadań w szczegółach projektu.
Wersja: 1.1.0
Data aktualizacji: 29 marca 2020
feature
Moduł etykiet - pozwala oznaczać zadania i podzadania etykietami utworzonymi w systemie. Oprócz etykiet systemowych każdy użytkownik ma możliwość oznaczania zadań własnymi etykietami.
feature
Możliwość zmiany adresu e-mail użytkownika przez osoby mające uprawnienie do zarządzania użytkownikami.
feature
Nowy sposób tworzenia zadań.
feature
Możliwość zdefiniowania schematu nazwy zadania w szablonie zadania. Opcja wyłączenia widoczności pól: nazwa, opis, termin wykonania.
feature
Informacja o tym, czy użytkownik jest online w aplikacji.
feature
Możliwość sortowania ręcznego kolumn na tablicy zadań i podzadań.
feature
Dodanie funkcji powielania widgetów.
feature
Dodatkowe ustawienia użytkownika dotyczące modali - zamykanie poprzez wciśnięcie klawisza ESC, zamykanie po kliknięciu poza obszarem modala, otwieranie zadań w modalu.
feature
Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych kolumn na liście zadań
feature
Możliwość podglądu listy podzadań na liście zadań
feature
Opcja sortowania i grupowania listy zadań oraz tablicy podzadań i zadań
change
Zmiana wyglądu listy zadań
Wersja: 1.0.0
Data aktualizacji: 24 lutego 2020
bugfix
Poprawiono problem związany ze zbiorczym pobieraniem załączników jednocześnie z zadania oraz podzadań.
feature
Możliwość tworzenia wielu pulpitów.
feature
Dodanie możliwości ukrywania opisu, terminu wykonania oraz załączników podczas dodawania zadania (funkcjonalność powiązana z szablonami zadań).
feature
Dodanie szablonów nazw dla szablonów zadań. Dzięki nim mamy możliwość automatycznego tworzenia nazw zadań zgodnie z zadanym schematem.
feature
Dodanie zakładki "Ustawienia dodatkowe" do profilu użytkownika, gdzie można dostosowywać aplikację do własnych potrzeb.
change
Zmiana w oknie związanym z z dodawaniem zadania. Dodano wyszukiwarkę dla projektów i szablonów, aby usprawnić proces wyszukiwania właściwego projektu i szablonu.
change
Zmiana wyglądu widżetów (w szczególności tych, związanych z zadaniami).
change
Zmiany kosmetyczne przy wyróżnieniu niektórych elementów na stronie.
change
Możliwość dostosowania wyglądu zadania na widżecie.
change
Zmiana sposobu filtrowania danych na listach.